Innovative Business Development BV (IBD) en CropEye, begeleid door subsidieadviesbureau ASQA Subsidies BV, onderzoeken de technische, economische, en organisatorische haalbaarheid van de inpassing van effectief teruggewonnen fosfaat uit oppervlaktewater in de circulaire mineralenhuishouding van de land- en tuinbouw. Hierbij wordt gekeken naar het sluiten van kringlopen op grote schaal.

Dit haalbaarheidsproject sluit goed aan bij de Regionale Innovatie Strategie van Noord-Nederland (RIS3), de Noordelijke InnovatieAgenda (NIA) en bij de verschillende topsectoren. Binnen het project wordt gekeken of op grote schaal efficiënter gebruik gemaakt kan worden van reststromen/grondstoffen.

Bij succesvolle afronding van dit haalbaarheidsproject zal nog veel onderzoek en ontwikkelingen gedaan moeten worden om kringlopen te sluiten op provinciaal niveau. Om de kringlopen te kunnen sluiten zal er op grote schaal moeten worden samengewerkt met nader te bepalen partners.
                                 
Aanleiding
Binnen de circulaire economie (kringloopeconomie) wordt er gekeken naar een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Steeds meer bedrijven kijken naar de mogelijkheden van de circulaire economie. De initiatieven zijn hierbij voornamelijk gericht op bedrijfsniveau en op een enkel element. Dit leidt tot losse initiatieven die qua schaalgrootte en samenwerkingsniveau weinig voordeel bieden voor het milieu/de natuur. Ook zijn deze initiatieven meestal geen lang leven beschoren. Het ontbreekt volgens IBD aan regionaal overzicht, informatieaanbod, en matching van initiatieven en belangen op grotere schaal. Om deze reden wil IBD kringlopen sluiten op hoog niveau. Er wordt gekeken om kringlopen op provinciaal niveau te sluiten. Hierbij wordt allereerst gekeken naar de inpassing van effectief teruggewonnen fosfaat uit oppervlaktewater.

Doelstelling/Resultaten
Het haalbaarheidsproject is gericht op het verkennen van de haalbaarheid van de terugwinning van fosfaat voor inpassing in de mineralenhuishouding van de land- en tuinbouw. Het uiteindelijke doel is om op zeer grote schaal de kringlopen te sluiten en de circulaire economie te ondersteunen. Een belangrijke tussenstap hierin zal het opzetten en inrichten worden van een kringloopproeftuin voor mineralen in het Noorden, maar met landelijke uitstraling. Met het project worden nieuwe technologische en economische inzichten vergaard.
Het doel van dit project is om in een periode van 12 maanden inzicht te krijgen in de technische, economische en organisatorische haalbaarheid.
De resultaten van het haalbaarheidsproject bieden inzicht in de (on)mogelijkheden in zowel de technische, de organisatorische en de economische haalbaarheid van een toekomstig R&D-samenwerkingsproject.
De opgedane kennis tijdens het haalbaarheidsproject zal gebruikt worden om een beoogd vervolgtraject nader in te vullen. De innovaties in het vervolgproject zullen onomstotelijk resulteren in het aanzienlijk minder belasten van het milieu, innovatieve verwaarding van reststromen, economische groei en werkgelegenheid en een positief effect op de CO2-uitstoot.

Het resultaat van dit haalbaarheidsproject is een rapport met een gedegen analyse (blue print) van de technische, organisatorische en economische haalbaarheid van het project. Op basis van deze resultaten kan een go/no-go beslissing genomen worden om door te gaan met onderzoek en ontwikkelingen op dit gebied. Bij positieve resultaten van het haalbaarheidsproject kunnen beoogde samenwerkingspartners en financiers met het rapport overtuigd worden om deel te nemen in het vervolgproject: realisatie van een kringloopproeftuin voor mineralen.

Het project kan worden onderverdeeld in drie fasen:

 • Fase 1 richt zich op de technische haalbaarheidsaspecten
 • Fase 2 richt zich op de economische en organisatorische haalbaarheid
 • Fase 3 betreft de analyse, go/no-go beslissing en het definitief rapport van het haalbaarheidsproject


De uitvoering van het project voor de beoogde ontwikkelingen zullen bestaan uit een

 • desk- en literatuurstudie
 • verkenning van beschikbare technologieën en oplossingsrichtingen om kringlopen te sluiten
 • patentsearch
 • marktverkenning
 • gesprekken met diverse ondernemingen over haalbaarheidsaspecten
 • specifieke eisen vanuit de markt
 • mogelijke oplossingsrichtingen
 • het eventuele vervolgproject
 • stakeholderanalyse om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor een kringloopproeftuin
 • kennisscan naar beschikbare methodieken om een regionale kringloop-flowchart te maken
 • inventarisatie van lopende initiatieven

 
Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0651216159