Het eerste grootschalige onderzoek naar hoe melkveehouders en akkerbouwers met hun bodem omgaan en hoe we ze in beweging krijgen voor een duurzaam bodembeheer. Een inventarisatie naar hun kennis, houding en gedrag inzake de bodem en het bodemgebruik.

Context
“Het gaat niet goed met de hoeveelheid geschikte landbouwgrond op aarde. Bodemerosie, uitputting van nutriënten-voorraden, bodemvervuiling, verlies van biodiversiteit, verdroging en bodemverdichting dragen allemaal bij aan het verlies van het gezond functioneren van bodems en productiesystemen. Een van de hoofdschuldigen is de landbouw zelf. Dat is een alarmerende conclusie in het licht van de benodigde voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking”
Uit: Leve(n) de Bodem, 2016.

Dit klinkt alarmerend, maar voor de meeste boeren nog ‘ver van hun bed’. Door betere rassen en teeltoptimalisatie stijgt de productie immers nog steeds op de meeste gronden. Toch raken steeds meer boeren overtuigd van het belang van een vruchtbare en weerbare bodem. Ze hebben minder bemesting nodig en kunnen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag brengen. En op langere termijn is een goede bodemconditie een stevige basis voor de toekomst van het bedrijf.

Binnen de groep boeren en tussen bijvoorbeeld akkerbouwers en veehouders zijn grote verschillen in kennis, houding en gedrag te onderscheiden. Althans, dat denken we. Maar hoe zit het werkelijk? Het antwoord op die vraag is de basis om alle kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan beter te benutten en de communicatie richting de boeren te verbeteren.

Probleemstelling
Kennis, houding, visie en gedrag van de Nederlandse boer met betrekking tot de bodem in kaart brengen, zodat:

 • Er een fijnere segmentatie van de groep “boer-bodem” zichtbaar wordt
 • Doelgroep benadering gerichter kan plaatsvinden door stakeholders
 • Men beter in staat is de groep “van niet koplopers” te bereiken
 • Men inzage heeft in kennis-, ambitie- en behoefteniveau van diverse groepen boeren
 • Inzicht hoe men de verschillende typen boeren het beste kan bereiken
 • Bodem-boeren in actie kan krijgen voor een (nog) beter bodembeheer?
  • Wat zijn de drempels om wel/niet in actie te komen
  • Welke emotionele barrières/triggers zijn er om (niet) in actie te komen?
  • Over welke onderwerpen willen ze meer weten?
  • Waar zien ze de kansen en uitdagingen voor hun bedrijf?
  • Wanneer willen ze adviezen/kennis
  • Willen ze verdieping of praktisch advies?
  • Welk soort adviezen/ ondersteuning missen ze?
  • Van wie zouden ze die adviezen/ ondersteuning willen krijgen?

Aanpak
Via een online survey een brede groep boeren geanonimiseerd bevragen m.b.v. een vragenlijst die tevoren is kortgesloten met de deelnemende partners. De uitkomsten worden op een transparante wijze en met gebruikmaking van een kwalitatief hoogwaardige data-analyse techniek verwerkt.

Deliverables

 • Inzage in: Welke verschillende typen bodem-boeren zijn er? naar
  • Bodemkennis
  • Bodembeheer/activiteiten
  • Erkenning problematiek
  • Bodemambities en doelen
  • Behoeftes: kennis, advies, (praktische) ondersteuning
  • Manier van informatieverwerking
  • Manier van leren
 • Identificatie van verschillende typen boeren die:
  • Onderscheidend tegen de bodem aankijken (hoe?)
  • Onderscheidend met de bodem omgaan (hoe?)
  • En met hun bodembeheer verschillende doelen nastreven (welke?)
 • De resultaten van 1 uitgesplitst naar type en grootte bedrijfsvoering (CBS-indeling)
 • De resultaten van 1 en 2 uitgesplitst naar regio en bodemtype
 • Individuele adressen van boeren die daar in de survey toestemming voor hebben gegeven (voor eventuele vervolgvragen/acties van partners)

De Deliverables worden aangeleverd in een rapport en in de vorm van een powerpoint presentatie.

Planning
Het onderzoek zal plaatsvinden in kwartaal-1 van 2018, de rapportage incl. powerpoint presentatie wordt binnen 4 weken opgeleverd.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt met de diverse partners de vragenlijst doorgesproken en aangepast aan hun specifieke wensen.

Rechten van partners in Het Groot Bodemonderzoek

 • Gebruiksrecht van de deliverables
 • Het publiceren hierover in logische communicatie middelen van partner
 • Het selectief citeren uit de resultaten voor commerciële doeleinden is niet toegestaan


Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0651216159

 

                               


Publicaties
Persbericht 23-01-2018 'Het Grote Bodemonderzoek' van start
Nieuwsbericht CZAV 14-05-2018 "Boer wil zijn bodem nog beter kennen"