Fruittelers, veehouders en akkerbouwers in de Bommelerwaard werken toe naar vermindering van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en grondwater. Ook verbeteren zij de bedrijfsvoering ten aanzien van watergebruik en watervasthoudendheid. Zij gaan praktische, innovatieve maatregelen nemen in samenwerking met stakeholders.

De Bommelerwaard is een gebied dat geheel wordt omgeven door de rivieren Maas, Waal en afgedamde Maas. Het gebied maakt onderdeel uit van het rivierengebied. De regio Rivierenland staat traditioneel bekend als de fruitregio van Nederland. De landbouw in het gebied kent grote diversiteit: veehouderij, akkerbouw, fruitteelt en glastuinbouw.

Aanleiding
De waterkwaliteit van de Bommelerwaard voldoet niet aan de fysische/chemische en ecologische eisen die in 2027 gesteld worden.

Doelen

 • Inspanningen door de agrarische sector gericht op verminderde emissie van de landbouw naar het oppervlakte- en grondwater
 • Maatregelen ter voorkoming van wateroverlast op landbouwbedrijven volgens principes van WB21, water vasthouden, bergen, afvoeren; op bedrijfsniveau en/of op gebiedsniveau
 • Waterdoelen worden benut voor verbeteringen in de agrarische bedrijfsvoering
 • Waterdoelen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan andere gebiedsopgaven

 Resultaten

 • Draagvlak creëren onder de agrariërs om mee te denken en te werken
 • Agrariërs en het Waterschap nemen gezamenlijk maatregelen die bijdragen aan de waterkwaliteitsvraagstukken
 • Agrariërs en het Waterschap nemen gezamenlijk maatregelen om de wateroverlast bij de landbouw te verminderen
 • Samen werken aan wateropgaven en ruimte creëren voor nieuwe oplossingen
 • Uitwisseling van kennis/ervaring binnen en buiten de Bommelerwaard

 Het project is gericht op het praktijkrijp maken van innovaties voor de veehouderij, akkerbouw en fruitteelt van kennis en innovatie t.a.v.:

 • een verdere vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen
 • het gebied waterbestendiger maken door maatregelen op agrarische bedrijven; m.n. de bodem
 • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Er is een actief samenwerkingsverband gerealiseerd dat kennisdeling, bewustwording en innovaties stimuleert met als kern de gezamenlijke aanpak van waterschap en agrariërs aan de realisatie van de waterkwaliteitsdoelstellingen van waterbeheerprogramma 2016-2021 d.m.v. innovatieve maatregelen.
De kennis en het draagvlak onder agrariërs in het gebied om mee te denken en te werken aan maatregelen en innovaties voor verbetering van de waterkwaliteit op vrijwillige basis is vergroot.

Aanpak
Het houden van gebiedsbijeenkomsten (voor betere samenwerking en draagvlak creëren voor het uitvoeren maatregelen), knelpuntenanalyse van huidig watersysteem, opstellen waterbedrijfscans en verbeterplannen voor waterkwaliteits en kwantiteit, maatregelen tegen erfafspoeling (aanleg vul- en wasplaatsen), randen beheer  ter vermindering emissie/afspoeling van percelen, voorkomen lozing van drainagewater, verhoging organisch stofgehalte en dynamisch peilbeheer, dit alles in een integrale gebiedsaanpak.

Betrokken partijen
Projecten LTO Noord, CropEye, Waterschap Rivierenland, CLM, agrarische ondernemers


Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met Ton Baltissen - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0612921072